Slide Slide

Zerówka

(6-latki)

Nasi „zerówkowicze” są doskonale przygotowani do nauki w szkole, gdyż aktywnie wspieramy ich naturalną chęć poznawania świata. W zerówce nie jest najważniejsza lista umiejętności, jakie maluchy muszą opanować, ale dbanie przede wszystkim o wszechstronny rozwój dziecka. To, czego smyk się nauczy, zależy od jego możliwości. Dzieci poznają litery i cyfry, co ma służyć tylko przygotowaniu do nauki pisania i czytania – tę sztukę będą zgłębiać właśnie u Nas. Zerówkowicze uczą się wyodrębniać szczegóły na obrazku, różnicować dźwięki, posługiwać się symbolami, orientować w przestrzeni (także na kartce papieru), poprawnie trzymać ołówek. Towarzyszymy im w poznawaniu świata, wskazujemy możliwości, uważnie obserwujemy, by doskonale poznać ich mocne strony, zdiagnozować ewentualne niedoskonałości, a tym samym zwiększyć ich szansę na szkolny sukces. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo dzieci i troskliwa opieka. Wiemy doskonale, że stworzenie prawidłowej i mocnej więzi emocjonalnej jest punktem wyjścia do dalszych sukcesów, dlatego też dostrzegamy i chwalimy nawet drobne osiągnięcia. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą zaufać innym osobom, że będą zrozumiane, że składane obietnice zostaną wypełnione. W codziennej pracy uczymy je, że poradzą sobie nawet w trudnych sytuacjach. Ważnym elementem wspomagającym rozwój dziecka jest ruch, gdyż pobudza aktywność mózgu, co wpływa na poprawę funkcjonowania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, równowagi ciała oraz zdolności przyswajania wiedzy. Rezultatem aktywności ruchowej jest rozwój wielu kompetencji, takich jak zdolność koncentracji uwagi i zapamiętywania, a tym samym zdolność uczenia się, a także lepsza kontrola nad emocjami i własnym zachowaniem. Dodatkową korzyścią stąd płynącą jest większa pewność siebie. Dzieci najszybciej uczą się, jeśli czegoś doświadczają zmysłami (dotykiem, smakiem, węchem, wzrokiem, słuchem) lub w działaniu wykonując daną czynność. Dlatego tak ważna jest nauka przez zabawę i stworzenie takich warunków, by dziecko mogło doświadczać różnych sytuacji i brać w nich czynny udział.